Thông tin về một số nhà Mác xít - một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến toàn thế giới và những bài học có giá trị ở mọi thời đại

Thông tin về một số nhà Mác xít - một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến toàn thế giới và những bài học có giá trị trong mọi thời đại

Phriđơrich Ăngghen (Friedrich Engels) là nhà lý luận chính trị, là một triết gia và nhà khoa học người Đức thế kỷ 19, người cùng với Các Mác (Karl Marx) đã sáng lập và phát triển chủ nghĩa cộng sản và là lãnh tụ của phong trào công nhân thế giới và Quốc tế I.
Vơlađimia Ilich Lênin (Vladimir Ilyich Lenin) là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Các Mác và Phriđơrich Ăngghen. Ông là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông là trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới.

Tác giả: admin ; xuất bản: 19/05/2020 | 14:00


Liên kết
Top