Thông báo v/v: Học bổ sung kiến thức để thi cao học Du lịch đợt cuối 2017

Khoa Du lịch học tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức để thi cao học (Thạc sĩ) chuyên ngành Du lịch năm 2018.

Thông tin chi tiết xin xem trong file đính kèm!


Tác giả: Admin ; xuất bản: 18/12/2017 | 11:20


Liên kết
Top