Lịch tiếp sinh viên của các Trợ lý Khoa

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

 

STT

Cán bộ kiêm nhiệm

Vị trí công tác/kiêm nhiệm

Ngày trực (thứ)

1

ThS. Trương Kim Chi

Trợ lý ĐT CQ & BK

Sáng 3, 5

Chiều 4,6

2

TS. Trần Thị Mai Hoa

Trợ lý ĐT SĐH

Trợ lý Đối ngoại

Thứ 3

Thứ 6

3

ThS. Đinh Nhật Lê

Trợ lý CT & CTSV

Trợ lý học liệu và truyền thông

Chiều 2, Sáng  4

Thứ 3

4

ThS. Trần Thị Yến Anh

Trợ lý ĐT Phi chính qui

Trợ lý Tài chính

Trợ lý HC - CSVC

Chiều 3, 5

Sáng 4, 6

5

ThS. Bùi Nhật Quỳnh

Trợ lý NCKH

Trợ lý học liệu và truyền thông

Chiều 2, Sáng 3

Thứ 5


Tác giả: Admin ; xuất bản: 22/02/2016 | 14:02


Liên kết
Top