Hướng nghiên cứu, lĩnh vực sinh viên tham gia nghiên cứu

Dưới đây là một số hướng nghiên cứu, lĩnh vực mà sinh viên có thể tham khảo để lựa chọn đề tài nghiên cứu:

- Địa lý du lịch;

-  Du lịch sinh thái;

- Du lịch cộng đồng;

- Du lịch bền vững; 

- Quản trị nguồn nhân lực du lịch;

- Văn hoá du lịch;

- Di sản văn hóa trong du lịch;

- Văn hóa quản lý và kinh doanh du lịch; 

- Tôn giáo, tín ngưỡng và du lịch;

- Tài nguyên du lịch văn hóa;

- Văn học Việt Nam và du lịch;

- Kinh tế và kinh doanh du lịch;

- Chiến lược phát triển doanh nghiệp du lịch;

- Marketing du lịch;

- Du lịch văn hoá; 

- Du lịch và sự kiện;

- Kinh tế du lịch;

- Quản lý Du lịch;

-  Du lịch nông thôn;

- Quản trị lữ hành;

- Quản trị khách sạn;

- Các vấn đề xã hội & môi trường trong du lịch;

- Luật pháp và chính sách du lịch;

- Quản lý nhà nước về du lịch;

- Các vấn đề đương đại về du lịch;

- Khai thác các giá trị văn hóa (vật thể và phi vật thể) ứng dụng trong du lịch;

- Ứng xử văn hóa, giao tiếp trong du lịch;

- Hành vi tiêu dùng du lịch;

- Tâm lý học du lịch; 

- Xúc tiến du lịch;

- Xây dựng thương hiệu, hình ảnh điểm đến;

- Quản lý, tổ chức lễ hội và sự kiện du lịch.


Tác giả: Admin ; xuất bản: 15/05/2018 | 13:51


Liên kết
Top